Prvi četvrtak u mjesecu upoznajmo se s Euharistijom

Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, te zajedno s krštenjem i potvrdom čini sakramente kršćanske inicijacije. Predstavlja istinski susret Boga i čovjeka koji se ostvaruje na svakoj svetoj misi. Tako nedjelja, kao dan Kristova uskrsnuća ima posebno značenje u kršćanskom životu, jer je dan slavlja euharistije i dan odmora, ali i dan susreta s uskrslim Gospodinom i dan kada se kršćani međusobno više susreću. Samo onaj tko shvati svu tu dubinu sakramenta euharistije i nedjelje kao dana posebno posvećenog Bogu i ljudima, može otkriti ljepotu svoje vjere i vrijednost pripadnosti Katoličkoj Crkvi.

Sakrament euharistije je ustanovio Krist Gospodin na Posljednjoj večeri pod prilikama kruha i vina, htjedući da se pri svakoj svetoj misi slavi čin koji je učinio. Blagoslivljajući kruh, rekao je: »Uzmite i jedite! Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje.«, a potom blagoslivljajući kalež s vinom, rekao: »Ovo je krv moja, krv saveza koja se za vas proljeva, za oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.« Tim činom seostvaruje pretvorba kruha u Kristovo tijelo, a vina u Kristovu krv odnosno Krist nam se u svakoj svetoj misi potpuno daje i prisjećamo se Njegove žrtve na križu, kojom nas je otkupio od grijeha i tako sklopio s nama novi savez. Po tom darivanju, euharistija je spomen na Kristovu žrtvu, ali istovremeno i uprisutnjenje te žrtve. Također, euharistija je gozba, jer vjerujemo da Krist biva prisutan i označava stanje ostvarenja potpunog prijateljstva i međusobne blizine, kršćanina s Bogom i kršćana međusobno. U misi prinosimo i sami sebe kroz svoj rad, svoje žrtve, svoj život i kroz te čine zahvaljujemo Bogu za sve što je učinio i čini za nas. Prema svemu tome, euharistija ima trostruko značenje kao: gozba, žrtva i spomen.

Sakrament sv. Pričesti može primiti samo onaj tko je u posvetnoj milosti odnosno tko nije u teškom grijehu. Prije stupanja na sv. Pričest potrebno je obdržavati euharistijski post (jedan sat prije pričesti ništa ne jesti) koji uključuje i duhovnu pripravu za sakramentalno sjedinjenje s Kristom. Onaj tko u teškom grijehu prima sakrament sv. Pričesti čini svetogrđe.